Reklamačný poriadok pre internetový obchod

Pred uplatnením reklamácie pozorne preštudovať tento reklamačný poriadok

Občiansky zákonník § 618 - 627, §620, 6 v znení neskorších predpisov 

Zákon č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov

a v zmysle ustanovenia §12 zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

ÚVOD

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti internetového obchodu www.tominiki.sk (predávajúci) a jej zákazníkov (kupujúci) v oblasti uplatnenia reklamácie na dodaný tovar. Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov.

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba výrobkov je štandardne 24 mesiacov (podľa § 620 Obč. zák.), pokiaľ nie je stanovené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa § 621 Obč. zák.). Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Záruka sa nevzťahuje:

- na vady, ktoré vznikli nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. nesprávnym ošetrovaním ,zanedbaním údržby) alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho

- v prípade neodborných nedovolených zásahov a úprav na výrobku a ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky zmien údajov

- ak vada vznikla bežným opotrebením 

- ak vada vznikla nadmerným opotrebovaním alebo mechanickým poškodením 

- na vady spôsobené nesprávnym skladovaním

- na odtrhnuté časti (zipsy, kovové gombíky, popruhy), roztrhnutý textilný materiál, zlomené umelohmotné časti, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškodením tovaru 

- na vady spôsobené vonkajšími vplyvmi ako sú nárazy a pády, vniknutie vody

- na škody vzniknuté živelnou udalosťou, násilným poškodením, vplyvom poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych alebo neobvyklých podmienkach 

Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú iba v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

- že sa vada vyskytla v záručnej dobe, za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci kópiu dokladu o kúpe tovaru a vyplnený záručný list 

- že je výrobok vadný 

- ak je reklamovaný tovar kompletný, čistý podľa hygienických predpisov a všeobecných hygienických zásad 

- presné opísanie vady tovaru a ako došlo k vade

- meno, adresu zákazníka, e-mail, prípadne telefonický kontakt

 

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET

Kupujúci je povinný po doručení objednaného tovaru, tovar rozbaliť, skontrolovať stav produktu a jeho funkčnosť. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať. Prípadné vady je potrebné ihneď nahlásiť našej firme.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný najneskôr do 24 hodín od uvedeného stavu vadu- reklamáciu nahlásiť a výrobok nepoužívať. 

Podmienkou uznania reklamácie je, že reklamovaný tovar musí byť zabalený v obale. Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Odporúčame zásielku poslať doporučene a poistenú na adresu predajne, keďže predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Pri zaslaní tovaru na dobierku nebude táto zásielka prijatá.

Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho ku predávajúcemu si hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vady. V prípade, že je vada neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie telefonicky, formou SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (vrátenie tovaru)

- do 14 dní bez udania dôvodu 

(v zmysle ustanovenia §12 zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) 

Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom a nepoškodenom balení, kompletný nepoužitý a nepoškodený vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a originálu dokladu o kúpe - faktúry.  Prepravné náklady pri vrátení výrobku hradí kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru najneskôr do 14 dní po obdržaní tovaru.

 

Formuláre na stiahnutie:

pdf.png Odstúpenie od zmluvy v PDF
pdf.png Reklamačný formulár v PDF